Algemene voorwaarden

Dit zijn de ‘Condities en voorwaarden’ voor leveringen en adviezen:

– De voorwaarden voor het gebruik en verantwoording van onze media als websites en webshops vindt u op: ‘Communicatie voorwaarden’.

Algemene leveringsvoorwaarden van Groendak (versie 2010-2).

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en voorstellen daaronder begrepen, en overeenkomsten tot verkoop en/of het verrichten van diensten.

1.2 Wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden gelden alleen indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd en gelden slechts voor de opdrachten waarvoor zij zijn overeengekomen.

1.3 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van opdrachtgever naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de door opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en hebben deze dan ook nimmer geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 – Aanbod en aanvaarding

2.1 Al onze aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend; zij zijn gebaseerd op en zonder nadere overeenkomst alleen geldig voor de opgegeven specificatie, dus voor ongedeelde opdracht.

2.2 Alle opgaven betreffende onze voorraad geschieden onder voorbehoud van de juistheid van onze administratieve gegevens.

2.3 Een overeenkomst komt pas tot stand, op het moment waarop wij de bestelling schriftelijk hebben aanvaard, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen.

2.4 Indien levering uit voorraad wordt aangeboden geldt het voorbehoud van tussentijdse verkoop. Telefonische of mondelinge aanvullingen, wijzigingen of bijkomende afspraken zijn niet geldig zonder onze schriftelijke bevestiging.

2.5 De maten, gewichten en afbeeldingen die zijn opgegeven in onze catalogi, respectievelijk in de catalogi van fabrieken, zijn naar beste kunnen opgesteld, doch kunnen niet worden gezien als enige garantie en wij kunnen ter zake niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 3 – Bestellingen

3.1 Voor de juiste opname van telefonische bestellingen kunnen wij niet instaan. Eventuele fouten en schade die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

3.2 Wij hebben het recht om schriftelijke opdrachtbevestigingen te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Onze prijzen zijn gebaseerd op de huidige kosten van materialen, lonen en lasten; vrachten, fabrieksprijzen en belastingen. Mochten een of meer van deze factoren een prijswijziging ondergaan dan behouden wij ons het recht voor de prijswijziging aan opdrachtgever door te berekenen.

4.2 Indien geen opdracht wordt verleend, is de leverancier gerechtigd de met het tot stand brengen van de offerte gemoeide kosten aan de afnemer in rekening te brengen, indien en voor zover dit vooraf is vastgesteld.

Artikel 5 – Levertijd

5.1 Ter bepaling van de levertijd wordt voor de aflevering een bepaalde datum of periode en een bepaald tijdvak in de overeenkomst vermeld.

5.2 De in de overeenkomst opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als zogenaamde fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht ontvangst of betaling van de producten te weigeren. Evenmin zijn wij gehouden tot het betalen van schadevergoeding en/of boete wegens vertraagde levering.

5.4 Wij behouden ons het recht voor de producten in gedeelten te leveren.

5.5 Afzonderlijke afzending kan worden verlangd, in welk geval de foutvracht en andere extra kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 6 – Transport, risico en crediteurverzuim

6.1 Bij levering gaat het risico voor de producten op opdrachtgever over op het moment dat de opdrachtgever de producten in ontvangst neemt.

6.2 Indien er geen sprake is van levering af-magazijn is de keuze van het vervoermiddel aan ons, ook indien levering niet franco geschiedt, tenzij anders is overeengekomen.

6.3 Indien is overeengekomen dat levering franco geschiedt betekent dit levering in of op aankomend vervoermiddel op plaats van bestemming, zover als dit redelijkerwijs en zonder extra kosten kan komen.  Levering geschiedt aan de verharde weg / op verhard draagkrachtig terrein). Tenzij anders overeengekomen reizen bij franco levering alle producten voor ons risico. Het risico gaat op de opdrachtgever over op het moment dat de opdrachtgever de producten in ontvangst neemt (op het vervoermiddel van transporteur) .

6.4 Het lossen geschiedt door en voor rekening en risico van opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen, die voor een snelle lossing noodzakelijk zijn. Voorts is alle verdere transport voor rekening en risico van opdrachtgever (zie 6.7).

6.5 Heeft de opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot inontvangstneming van de producten dan behouden wij ons het recht voor, voor diens rekening en risico te lossen en/of op te slaan, waarmee wij aan onze plicht tot levering zullen hebben voldaan.

6.6 Bij leveranties van big-bags vindt het lossen met een vorkheftruck of autokraan door de opdrachtgever plaats. De standtijd bedraagt maximaal 30 minuten, vindt er een overschrijding plaats dan rekenen wij de extra kosten hiervoor door. De laadcapaciteit van een silowagen is maximaal 25 m³ . De standtijd bedraagt maximaal 3 uren. Voor extra standuren berekenen wij u de kosten door. Het uitrollen van de slangen valt binnen de standuren. Bij de silowagen dient de ketel geheel leeg te zijn bij het verlaten het bouwterrein. De volumes worden bepaald volgens DIN 11540 richtlijnen.

6.7 Indien overeengekomen is dat big-bags worden geleverd met een zelflosser door de opdrachtnemer dan kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor de ondergrond c.q. de terreinverharding; aangenomen wordt dat deze voldoende draagkracht heeft. Kosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 – Onderhoudsovereenkomsten

7.1 Voor onderhoudsovereenkomsten gaan we er vanuit dat deze periodiek c.q. jaarlijks worden gecontinueerd.

7.2 De in de overeenkomst opgegeven onderhoudsintervallen zijn niet te beschouwen als zogenaamde fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3 Overschrijding van de onderhoudstermijn geeft opdrachtgever geen recht ontvangst of betaling van de producten te weigeren. Evenmin zijn wij gehouden tot het betalen van schadevergoeding en/of boete wegens vertraagd onderhoud.

7.4 Wij behouden ons het recht voor het onderhoud uit te voeren in de bandbreedte van meerdere weken.

7.5 Opzegging van een onderhoudsovereenkomst dient schriftelijk te geschieden; dit in een termijn van circa drie maanden voordat het geplande onderhoud zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 8 – Klachten

8.1 De afnemer is verplicht om binnen 24 uur na aflevering (het weekeinde, feest- en collectieve vrije dagen niet meegerekend) aan de leverancier mededeling te doen van die gebreken, die bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet nakomen door de afnemer van de in de vorige zin bedoelde verplichting gelden eveneens als het betreft gebreken die de afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.

8.2 Klachten geven geen recht op inhouding van factuurbedragen.

Artikel 9 – Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Verkoper garandeert de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen. Mocht er sprake zijn van een onjuiste samenstelling, structuur of afmetingen en/of onvoldoende kwaliteit van het geleverde, dan beperkt de aansprakelijkheid van verkoper zich uitsluitend tot gratis herlevering of herstel van de hoeveelheid foutief geleverde goederen, zulks naar keuze van verkoper. Deze termijn eindigt 6 maanden na levering van de goederen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn overeengekomen is.

9.2 De opdrachtgever moet klaarblijkelijke gebreken, beschadigingen door het transport, verkeerde hoeveelheden en verkeerde leveringen bewijzen. Doet hij dit niet, dan geldt dat de goederen overeenkomstig de bestelling zijn afgenomen. Afgekeurde goederen mogen niet ingebouwd of verwerkt worden.

9.3 Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij aan ons wordt uitgekeerd.

9.4 Groendak bv is geenszins aansprakelijk voor adviezen die door haar worden verstrekt. De adviezen gelden als handvat voor een mogelijke uitwerking.

Artikel 10 – Keuring

10.1 De opdrachtgever heeft het recht te bedingen, dat de producten voor verzending, aan de fabriek of in magazijn door of namens hem gekeurd worden.

10.2 De plaats van keuring is te onzer keuze, terwijl de keuring op kosten van de opdrachtgever plaatsvindt.

10.3 Heeft opdrachtgever dit beding gemaakt, dan vervalt daarmee zijn recht tot klagen, voor zover het feiten betreft, die redelijkerwijs bij deze keuring vastgesteld hadden kunnen worden.

Artikel 11 – Betaling

11.1 Wij zijn te allen tijde gerechtigd als meerdere zekerheid voor de betaling d.m.v. incasso of vooruitbetaling van de koopprijs te vorderen, te vorderen dat de producten onder rembours worden verzonden, dan wel enige andere vorm van zekerheid van opdrachtgever te vorderen. Indien opdrachtgever aan onze vordering tot vooruitbetaling, verzending onder rembours of het stellen van zekerheid niet voldoet, is het bepaalde in artikel 14 van deze overeenkomst van toepassing.

11.2 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen dient betaling, zonder korting binnen 1 week na levering te geschieden.

11.3 Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. De opdrachtgever zal derhalve van rechtswege in gebreke zijn indien een betalingstermijn zal zijn verstreken zonder dat een afzonderlijke ingebrekestelling is vereist.

11.4 Door dispositie onzerzijds, waarbij wij het recht hebben incassokosten in rekening te brengen, wordt geen verandering gebracht in de plaats van betaling.

11.5 Indien wij een of meer vorderingen op opdrachtgever bezitten die niet voortvloeien uit geleverde of nog te leveren zaken of ten behoeve van de door de opdrachtgever verrichte of nog te verrichten werkzaamheden alsmede ter zake van een vordering wegens tekortkoming van zodanige overeenkomsten zal de betaling die van opdrachtgever wordt ontvangen allereerst strekken tot betaling van die vorderingen.

11.6 De door opdrachtgever gedane betalingen strekken voorts ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.7 Indien de opdrachtgever een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is opdrachtgever vanaf de vervaldatum aan ons rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Tevens is opdrachtgever de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd van maximaal 15% van het bedrag van de achterstallige betaling.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

12.1 De eigendom van alle door ons aan opdrachtgever verkochte producten blijft bij ons zolang opdrachtgever de vorderingen uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang opdrachtgever de vorderingen uit de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang opdrachtgever de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van zondanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

12.2 Opdrachtgever is zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door ons geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en dient jegens derden te verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is.

12.3 In aanvulling op het in artikel 12.1 genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt opdrachtgever zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van ons een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door ons aan opdrachtgever in eigendom geleverde producten, alsmede indien opdrachtgever de door ons aan opdrachtgever geleverde

producten reeds heeft doorverkocht aan een derde op de vorderingen die opdrachtgever op de derde heeft, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons, welken hoofde dan ook.

12.4 Opdrachtgever is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten binnen het kader van zijn normale bedrijfsactiviteiten te be- en verwerken.

12.5 Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens ons tekortschiet of goede grond geeft dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen. De opdrachtgever machtigt hiertoe ons of door ons aangewezen derden de plaats te betreden waar de geleverde producten zich bevinden.

Artikel 13 – Bijzondere omstandigheden

13.1 Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien wij daartoe verhinderd zijn als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan onze schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.

13.2 Indien wij door overmacht of door andere bijzondere omstandigheden zoals onder andere, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, vorst, verkeersstremming, gebrek aan vrachtauto’s, wagons of scheepsruimte, voorts bemoeilijking onze bedrijfsvoering of van de ondernemingen, waarvan wij betrekken, door staking en/of sluiting, door gebrek aan grondstof of aan werknemers, door fabrieksstoringen van welke aard ook, door alle belemmeringen veroorzaakt door overheidsmaatregelen, kortom alle bijzondere omstandigheden, welke stagnatie in de productie, aankoop of verzending veroorzaken, hebben wij het recht de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren, ofwel indien nakoming binnen een redelijk termijn niet mogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

13.3 Opdrachtgever is in geval van overmacht en/of buitengewone omstandigheden niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

14.1 Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere met hem gesloten overeenkomst, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard of de aanvraag daartoe is gedaan, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd, indien hij tot liquidatie overgaat, indien beslag is gelegd op alle of enige van zijn producten of bij stillegging van zin bedrijf, hebben wij het recht de nakoming van onze verplichtingen, ook als een begin van de uitvoering is gemaakt, op te schorten, dan wel de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden, zonder nadere ingebrekestelling en zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst is vereist, zulks onverminderd alle overige aan ons toekomende rechten. Wij hebben in voormelde gevallen tevens het recht de geleverde doch nog onbetaalde producten terug te vorderen onverminderd het recht op schadevergoeding. Bovendien wordt in deze gevallen elke vordering, die wij op de opdrachtgever hebben terstond in haar geheel opeisbaar.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen opdrachtgever en ons, zullen, indien een geschil volgens de wettelijke regels valt onder de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank, uitsluitend worden behandeld door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, zulks onverminderd onze keuze om voor de wettelijke bevoegde rechter te kiezen.